Persondatapolitik

Persondatapolitik for Copydan Tekst & Node

Copydan Tekst & Node anvender følgende persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger fra eksterne interessenter.
Personoplysninger indsamles som led i vores forvaltning af ophavsrettigheder på tekstområdet. Det gør vi i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Copydan Tekst & Node er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, der kommer i vores varetægt. Når Copydan Tekst & Node behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker fortroligt, forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du besøger Copydan Tekst & Nodes hjemmesider, eller når du afleverer personoplysninger til os skriftligt, ved personlig kontakt eller via vores online selvbetjeningssystem, C-Selv, anvendes vores persondatapolitik til behandling af dine oplysninger.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, samt hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

 

1. Vores behandlingsaktiviteter

Copydan Tekst & Node indsamler og behandler udelukkende personoplysninger til bestemte formål, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til forvaltning af rettigheder på tekstområdet.

Vi behandler personoplysninger fra flg. interessentgrupper:
• Rettighedshavere
• Kunder
• Leverandører
• Øvrige interessenter

 

1.1. Rettighedshavere

Copydan Tekst & Node indsamler og behandler personoplysninger på danske og udenlandske rettighedshavere. Hvilke oplysninger der behandles og hvem der videregives til afhænger af rettighedshaverens nationalitet.

 

Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node?
Rettighedshavere hjemmehørende i Danmark:
Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, adresse, telefonnummer, e-mail, værksoplysninger og evt. arvinger/befuldmægtigede. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at forvalte ophavsrettigheder.

Personoplysninger som nævnt ovenfor er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig, indberetning fra kunder eller hos en offentlig myndighed.

I forbindelse med udbetaling af vederlag indsamler og behandler vi også oplysninger om cpr-nummer.

Oplysninger om cpr-nummer er altid afgivet af den enkelte rettighedshaver. Det kan ske gennem tilmelding i vores selvbetjeningssystem, C-Selv, eller ved fremsendelse af tilmeldingsskema. De modtagne cpr-numre registreres i en database.

Når du logger på C-Selv, gemmer vi dine login-informationer om IP-adresse, klokkeslæt og dato for sessionen. Oplysningerne opbevares i seks måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Rettighedshavere hjemmehørende i udlandet:
Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, nationalitet, fødselsdato, e-mail, værksoplysninger. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at forvalte ophavsrettigheder.
Personoplysninger som nævnt ovenfor er indsamlet på følgende vis: indberetning fra kunder eller opslag i internationale bibliografiske databaser og ved søgning på internettet.

Tekst & Node indsamler som udgangspunkt ikke kontakt- og udbetalingsoplysninger på udenlandske rettighedshavere. Det sker kun i de tilfælde, hvor udenlandske rettighedshavere selv ønsker at modtage vederlag direkte fra Tekst & Node og ikke via Tekst & Nodes udenlandske søsterselskaber.
Udenlandske rettighedshavere har ikke adgang til C-selv systemet. Ved spørgsmål om udbetalinger m.v. skal rettighedshaverne i stedet rette henvendelse til det relevante udenlandske søsterselskab eller til Tekst & Node. Du kan se en liste over de udenlandske selskaber, som udbetaler vederlag til rettighedshavere på vegne af Tekst & Node, på Tekst & Nodes hjemmeside, www.tekstognode.dk.

 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger om rettighedshaverne med det formål at registrere og efterfølgende udbetale vederlag til den enkelte rettighedshaver. Vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til så vidt muligt at udbetale skyldige vederlag direkte til den enkelte rettighedshaver.

I forbindelse med udbetaling af vederlag verificeres oplysninger om den enkelte rettighedshaver via cpr-registret. Hermed sikres en entydig identifikation af den enkelte rettighedshaver.
Vi gemmer dine login-informationer fra C-selv for at sikre den bedst mulige beskyttelse af din og andre brugeres sikkerhed. Skulle der ske et brud på sikkerheden, skal vi kunne identificere, hvem der har været logget ind på det givne tidspunkt og underrette dem.

Vi gemmer også dine login-informationer for at kunne identificere fejlkilder, hvis du som bruger oplever problemer under din login-session. Oplysningerne anvender derudover til at måle aktivitet og trafik på C-Selv

 

Videregivelse af personoplysninger
Rettighedshavere hjemmehørende i Danmark:
Udbetaling af vederlag sker gennem Tekst & Nodes bankforbindelse ved brug af NemKonto eller det af rettighedshaveren oplyste kontonummer. I forbindelse med udbetalingen modtager rettighedshaverne en specifikation i e-Boks.

Tekst & Node er lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger om cpr-numre i forbindelse med indberetning til SKAT. Videregivelse af cpr-numre sker således alene til de af vores samarbejdspartnere, der skal sikre en korrekt og lovmæssig overførsel af vederlag til de korrekte modtagere.

Du kan kontakte Copydan Tekst & Node for at få oplyst, hvilke interessenter vi videregiver information om cpr-nummer til. Ved videregivelse af information af denne art har vi indgået de nødvendige aftaler med de pågældende interessenter.

Vi videregiver nødvendige oplysninger om billedautorer til VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark). Videregivelsen omfatter de billedautorer, der har fået fordelt vederlag fra Tekst & Node i det pågældende fordelingsår. Formålet med videregivelsen er rettighedshåndtering, herunder udbetaling af vederlag, på billedkunstområdet.

Ved enkeltstående forespørgsler videregives dine oplysninger, hvis forespørgslen skønnes at være i din interesse. Det kan f.eks. være et forlag, der ønsker at benytte dit materiale eller andre tilfælde, hvor vores aftale ikke dækker brugen af dit materiale. Vi videregiver adresse, e-mail og/eller telefonnummer. Du kan kontakte os på tlf. 35 44 14 93, hvis du ikke vil have dine kontaktoplysninger delt på denne vis.

Login-informationer fra C-selv anvendes udelukkende til internt brug.

 

Rettighedshavere hjemmehørende i udlandet:
Oplysninger om udenlandske rettighedshavere videregives i nødvendigt omfang til udenlandske forvaltningsorganisationer på baggrund af indgåede bilaterale aftaler. Dette sker alene med henblik på udbetaling af vederlag.

Vi videregiver nødvendige oplysninger om billedautorer til VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark). Videregivelsen omfatter de billedautorer, der har fået fordelt vederlag fra Tekst & Node i det pågældende fordelingsår. Formålet med videregivelsen er rettighedshåndtering, herunder udbetaling af vederlag, på billedkunstområdet.

 

1.2. Kunder

Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node?
Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, telefonnummer, e-mail og arbejdsplads.

Personoplysninger er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig, din arbejdsgiver og/eller tredjemand eller hos en offentlig myndighed.

Når du logger på C-Selv, gemmer vi dine login-informationer om IP-adresse, klokkeslæt og dato for sessionen.

 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger med det formål at kunne foretage aftalestyring og fakturering. Dertil kommer løbende kundekommunikation, herunder spørgeskemaundersøgelser, som er en del af aftaleforholdet mellem os og kunden.

Vi gemmer dine login-informationer for at sikre den bedst mulige beskyttelse af din og andre brugeres sikkerhed. Skulle der ske et brud på sikkerheden, skal vi kunne identificere, hvem der har været logget ind på det givne tidspunkt og underrette dem.

Vi gemmer også dine login-informationer for at kunne identificere fejlkilder, hvis du som bruger oplever problemer under din login-session. Oplysningerne anvender derudover til at måle aktivitet og trafik på C-Selv.

 

Videregivelse af personoplysninger
Ved videregivelse af oplysninger har vi indgået de nødvendige aftaler med pågældende interessenter.

Login-informationer anvendes udelukkende til internt brug.

 

1.3. Leverandører

Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node
Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, telefonnummer, e-mail, arbejdsplads og CVR/CPR nr.

Personoplysninger er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig, din arbejdsgiver og/eller tredjemand eller hos en offentlig myndighed.

 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger med det formål at kunne foretage aftalestyring, herunder indkøb, fakturabetaling og levering af serviceydelser.

 

Videregivelse af personoplysninger
Ved videregivelse af oplysninger har vi indgået de nødvendige aftaler med pågældende interessenter.

 

1.4. Øvrige samarbejdspartnere

Hvilke oplysninger behandler Copydan Tekst & Node
Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger som navn, stilling, telefonnummer, e-mail, ip-adresser og arbejdsplads.

Personoplysninger er indsamlet på følgende vis: direkte hos dig eller via dine besøg på vores hjemmesider.

 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger, hvis du henvender dig til os, eller hvis du besøger vores hjemmesider. Formålet er dokumentation og statistik.

 

Videregivelse af personoplysninger
Ved videregivelse af oplysninger har vi indgået de nødvendige aftaler med de pågældende interessenter.

 

2. Sikkerhed

Vi har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som har til formål at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Copydan Tekst & Node registrerer og opbevarer personoplysninger i lukkede, interne systemer, hvor der er fokus på høj it-sikkerhed. Vi kontrollerer og opdaterer løbende de personoplysninger, der behandles, så de er korrekte og ikke vildledende. Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige og relevante og ikke længere opfylder det formål, der var med opbevaringen af de pågældende personoplysninger.

Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, som Copydan Tekst & Node er underlagt i henhold til gældende lovgivning.

I undersøgelser bliver besvarelserne anonymiseret, så det ikke er muligt at linke respondenter og besvarelser sammen. Oplyses personlige informationer, f.eks. navn og e-mail, i forbindelse med en eventuel konkurrence, slettes disse informationer efter endt konkurrence.

 

3. Dine rettigheder

Som registreret hos Copydan Tekst & Node har du nogle rettigheder, som vi som dataansvarlig har en forpligtigelse til at opfylde. Ved at kontakte os på persondata@copydan.dk kan du:

få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
få rettet eventuelle mangler og fejl i dine oplysninger
få slettet eller begrænset de oplysninger, vi behandler om dig
gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
udnytte din ret til dataportabilitet.

Har du som rettighedshaver oprettet dig i vores selvbetjeningssystem, C-Selv, kan du altid gå ind og se, hvilke oplysninger du selv har afgivet til Copydan Tekst & Node, ligesom du kan opdatere og ændre i dem.
C-Selv finder du her

 

4. Cookies

Vi anvender cookies på www.tekstognode.dk og på vores selvbetjeningsmodul, C-Selv.

C-Selv findes på: www.tekstognode-online.dk.
Der er adgang til C-Selv via www.tekstognode.dk.

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tablet med det formål at genkende den og huske dine indstillinger til dit næste besøg på siden. De kan ikke indeholde virus.

Når du besøger www.tekstognode.dk eller C-Selv, sættes en sessionscookie, som er nødvendig, for at websitet fungerer tilfredsstillende under dit besøg. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Du kan slå cookies fra i din browser. Her kan du enten slette eller blokere for cookies. Du skal være opmærksom på, at hvis du blokerer eller sletter cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der kan være indhold, du ikke kan få adgang til.

Vi anvender Google Analytics til at måle og dokumentere trafikken på www.tekstognode.dk.
Vi anvender ikke Google Analytics på vores selvbetjeningsmodul, C-Selv.

Copydan Tekst & Node har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende. Det er ikke muligt for os at genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger. Oplysningerne anvendes kun internt i forbindelse med drift samt udarbejdelse af statistik og bruges til at forbedre brugeroplevelsen.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her

 

5. Kontakt

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, så er du velkommen til at kontakte os på persondata@copydan.dk / tlf.: 35 44 14 02.

Copydan Tekst & Node
Bryggervangen 8, 2. th
2100 København Ø
CVR: 18463504

 

6. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på persondata@copydan.dk. Vi behandler og vurderer din klage hurtigst muligt og efter gældende lovgivning.

Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet i forbindelse med klagesager. Se mere på www.datatilsynet.dk.