Menu

Fordelingen af vederlag

De penge, som Copydan Tekst & Nodes kunder betaler for en kopiaftale, bliver fordelt videre til rettighedshaverne. Vi foretager så vidt muligt individuel fordeling af vederlag til rettighedshaverne, som afspejler den faktiske brug af deres værker.

I 2022 blev 96,7 % af alle vederlag fordelt individuelt. 
341.311.580 kr. blev fordelt individuelt, mens 11.616.332 kr. blev fordelt kollektivt.

I det omfang det ikke er muligt at fordele vederlag til rettighedshaverne gennem individuel fordeling, kan vi foretage en omfordeling, hvor vi anvender viden fra et andet lignende område, eller vi kan udbetale midlerne kollektivt til medlemsorganisationerne, som så varetager fordelingen af vederlag  ved at anvende midlerne til en række formål med relevans for vores forvaltningsområde.

På uddannelses- og sogneområdet fordeler vi vederlag individuelt. På erhvervsområdet fordeler vi kollektivt.

Læs mere om individuel fordeling i Politik for foreningens fordeling af vederlag til rettighedshaverne.

Læs mere om kollektiv fordeling i Den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler.

Individuel fordeling sker på baggrund af et tæt samarbejde med vores kunder

Vederlagene fordeles individuelt til hver enkelt rettighedshaver – autorer og udgivere – på baggrund af kopieret materiale, som vi får tilsendt fra skoler, uddannelsesinstitutioner samt kirker.

Som en del af vores aftaler skal vores kunder i perioder fortælle os, hvad de kopierer. Hvis de ikke gjorde det, så kunne vi ikke fordele vederlagene korrekt.

Kopierne indberettes og rapporteres ved, at vores kunder oplyser os om, hvad de kopierer. De giver os oplysninger om, hvor mange sider og eksemplarer materialet kopieres i, titlen på publikationen, forfatter, udgiver og ISBN/ISSN.

Der udpeges hvert år en række skoler og uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, der et helt skoleår skal indberette, hvilke værker de kopierer.

Kirker/sogne skal også oplyse os om, hvad de kopierer. Det kalder vi rapportering, og det sker i en periode på 3-4 uger flere gange om året. Alle de informationer, vi modtager, registrerer vi i vores database.

Fordelingsprincipper ved individuel fordeling

Copydan Tekst & Node står selv for udbetalingen af individuelt vederlag til rettighedshaverne.

Pengene udbetales kalenderåret efter indberetningsperioden. Fordelingen sker på baggrund af antal sider og eksemplarer, som indberettes/rapporteres.

Alt vederlag deles ligeligt 50/50 mellem autorer og udgivere. Illustratorer, fotografer og øvrige billedautorer får en andel af autorernes vederlag.

Siden juni 2022 er der indført omsætningskrav for danske udgivere, som skal kunne dokumentere øvrig relevant indtægt i deres udgivervirksomhed for at kunne modtage kopieringsvederlag. Læs mere om omsætningskrav her.

 

Der foretages individuel fordeling på følgende områder:

– Vederlag for kopiering af materiale anvendt til undervisningsbrug og i landets sogne.

– Vederlag for materiale anvendt i eksamensopgaver.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.